PLAKAT

Regulamin konkursu na EKO ozdobę świąteczną
wykonaną z surowców wtórnych, naturalnych

WERSJA PDF

 

1.      Organizator konkursu:

Parafialny Oddział Caritas w Srokowie

Dane adresowe: Srokowo, ul. Piekarska 5

 

 

2.      Cele konkursu:

Ø  zwrócenie uwagi parafian Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie na problem odpadów i właściwej ich segregacji, odzysku surowców wtórnych z odpadów komunalnych;

Ø   zaangażowanie parafian w zdobywanie wiedzy o ochronie środowiska

i właściwej gospodarce odpadami komunalnymi;

Ø   podniesienie świadomości ekologicznej parafian, rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów, wykorzystanie materiałów odpadowych i naturalnych działaniach artystycznych oraz uwrażliwienie na piękno naturalnego środowiska.

3.      Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznej ozdoby świątecznej np. ozdoby choinkowej, stroika świątecznego.

Zadaniem uczestników konkursu (rodzin) jest wykonanie najciekawszej, najbardziej oryginalnej ozdoby świątecznej (Bożonarodzeniowej) z wykorzystaniem surowców wtórnych (opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itp.) lub materiałów naturalnych (np. drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców itp.). Surowce wtórne bądź naturalne muszą stanowić główny budulec pracy. Pomysł oraz technika wykonania dowolna.  

4.      Uczestnicy konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla parafian Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie.

5.      Warunki uczestnictwa w konkursie:

a)         udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

b)        każdy uczestnik (rodzina) może przekazać maksymalnie jedną pracę;

c)         prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach;

d)        nieodłącznym elementem pracy musi być wypełniona Karta zgłoszenia do konkursu stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na EKO ozdobę świąteczną wykonaną z surowców wtórnych i naturalnych,

e)         na konkurs nie można przekazywać prac zbiorowych

6. Zgłoszenia do konkursu:

a)    opatrzone imieniem i nazwiskiem autora prace konkursowe (ozdoby Świąteczne) wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 6 stycznia 2021 r. do siedziby parafii ( plebania) , Srokowo ul. Piekarska 5, w godzinach od 8:00-15:00.

b)     w ramach konkursu należy zgłaszać prace własnego autorstwa – ozdoby świąteczne wykonane z surowców wtórnych i naturalnych;

c)   zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;

d)   zgłoszenia do konkursu złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Organizacja konkursu:

a) prace konkursowe będą oceniane pod kątem:

zgodności z tematyką konkursu;

*  kreatywności;

*  estetyki i staranności;

*  oryginalności pracy.

b)     prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i zostaną wyeksponowane w tutejszym Kościele

c)    oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora

d)   lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej parafia-srokowo.pl.

8. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe,

b)   wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się do dnia 10.01.2021 r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie parafii i w gablocie kościelnej,

c)    odbiór nagród nastąpi w porozumieniu z uczestnikami,

d)   udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac do prezentowania ich w Internecie, wprowadzania do pamięci komputera, prezentowania prac;

e) dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez organizatora dla celów związanych z konkursem;

f)    sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu;

g)   rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie podlegają procedurze odwoławczej;

h)   organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji złożonych prac do celów promocji parafii z podpisem nazwiska autora.

9. Postanowienia końcowe.

1.    Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.

2.    Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

3.    Administratorem danych osobowych do celów związanych z prowadzonym konkursem jest Parafialny Zespół Caritas w Srokowie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe Autora przetwarzane będą w celach związanych z realizacją konkursu.

4.    Organizator Konkursu zastrzega prawo do ewentualnego przedłużenia, skrócenia, zmiany lub odwołania Konkursu bez podawania przyczyn.

5.    Interpretacja zasad regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.

 

6.    Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.

7.    Regulamin Konkursu oraz druk Karty zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej parafii oraz w kruchcie kościoła.

8.    Konkurs organizowany jest przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Caritas Polska w ramach projektu „Z Bogiem i Ekologią nam po drodze”

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie

 

 

 

 

Parafialny Oddział Caritas w Srokowie

Załącznik nr 1

do regulaminu konkursu

na EKO ozdobę świąteczną wykonaną z surowców wtórnych i naturalnych

Karta zgłoszenia do Konkursu na EKO ozdobę świąteczną
wykonaną z surowców wtórnych

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu:

 

 

Adres zamieszkania

 

Tel. kontaktowy

 

 

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na:

·       udział mojego dziecka* w konkursie na EKO ozdobę świąteczną wykonaną z surowców wtórnych i naturalnych oraz akceptuje regulamin konkursu

·       prezentację publiczna i upowszechnianie pracy konkursowej,

·       przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

·       przeniesienie na Organizatorów Konkursu wszelkich praw do pracy konkursowej.

 

*w przypadku osoby niepełnoletniej biorącej udział w konkursie

                              .......................................................................................

Miejscowość i data

Czytelny podpis autora bądź opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

N Pn Wt Śr Cz Pt So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31